С О О П Ш Т Е Н И Е

Државната комисија за жалби по јавни набавки на 63 -та Седница одржана на ден 26.11.2020 година, постапувајќи во согласност со член 132 став 7 од Законот за јавните набавки, како и во согласност со член 5 од Деловникот за начинот и работа и одлучување на Државната комисија за жалби по јавни набавки, одлучуваше за избор на заменик – претседател на Државната комисија.

Врз основа на наведеното, Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав Кирил Каранфилов – претседател, Билјана Иванов – член, Елита Шуки – член и Томо Томовски – член, едногласно одлучи започнувајќи од 26.11.2020 година во следните шест месеци, функцијата заменик – претседател да ја извршува членот Билјана Иванов.