СООПШТЕНИЕ

Почитувани,

 

Државната комисија за жалби по јавни набавки информира дека на ден 16 декември одржа обука и панел дискусија наменета за економските оператори, на која се посочија најчестите пропусти кои што ги прават економските оператори при учество во постапките за доделување на договори за јавни набавки. На истата се даде осврт и преку практични примери на потребата од правилна примена на одредбите од Законот за јавни набавки. На настанот  учествуваа економски оператори од различни области од стопанството во Република Северна Македонија.