Професиoнална биографија

ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Презиме:                      Шумкоски                    

Име:                               Ирена  

Датум на раѓање:       19.12.1984 година

Место на раѓање:        Прилеп

Место на живеење:     Скопје

Националност:            Македонка

Брачен статус:            Во брак

 

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

Телефон:     02/ 3251 251

E-mail :         irena.sumkoski@gs.gov.mk

 

ОБРАЗОВАНИЕ

  • Средно образование - Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп, Насока - Природно – математичка насока, Година на завршување2003
  • Високо образование - Правен Факултет „Јустинијан I Скопје - Година на завршување2008Насока - Граѓанско - правна насока
  • Степен на образование - ВСС – VII степен (дипломиран правник)
  • Правосуден испит - Положен
  • Магистерски студии - Правен факултет, Деловно право (во тек)

 

РАБОТНО ИСКУСТВО

Од 01.10.2008 до 31.03.2009 година: Адвокатски соработник во адвокатска и патентна канцеларија. 

Од 01.04.2009 до 28.05.2012 година: Помлад соработник за решавање на жалби по јавни набавки од државни органи во Државната комисија за жалби по јавни набавки.

Од 29.05.2012 година до 21.11.2018 година: Советник за решавање по жалби за концесии и јавно – приватно партнерство во Државната комисија за жалби по јавни набавки.  

Од 22.11.2018 година: Член на Државната комисија за жалби по јавни набавки.

 

ПОСЕТЕНИ ОБУКИ, СЕМИНАРИ И РАБОТИЛНИЦИ

-Обука „Примена на постапките за јавни набавки“ – Струмица, јуни 2009 година;

-Обука „Подготовка на стратешки план на Државната комисија за жалби по јавни набавки на Република Македонија и разгледување конкретни предмети по јавни набавки“ во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународен експерт од Р. Хрватска, во просториите на Државната комисија, 07-08.07.2009 г. Скопје;   

-Обука од областа на антикорупцијата, одржана во Британски Совет, септември 2009 година;

-Стручна работилница „Тендерска документација и утврдување на способност на понудувачите“ во организација на SIGMA/OECD со експерти од Р.Хрватска, 08.10.2009 г. во просториите на ДКЖЈН, Скопје;

-Учество на Студиски семинар на Државната комисија за контрола на постапките за јавните набавки на Република Хрватска од 28 до 31 октомври, 2009 година;

-Стручна работилница „Критериуми за доделување на договор за јавна набавка“ во организација на SIGMA/OECD со експерт од Р. Хрватска, 16-17.11.2009 г. во просториите на ДКЖЈН, Скопје;

-„Системот на јавната администрација и државна служба во Република Македонија“ – дводневна обука 10 и 11 февруари, 2010 година;

-Стручна работилница „Правна заштита во постапките за јавни набавки - перспективен развој“ во организација на SIGMA/OECD со учество на домашни и меѓународни експерти, 12.02.2010 година, во Хотел „Александар Палас, Скопје;

-Обука „Регистар на државни службеници“ – 23 февруари, 2010 година;

-Обука „Конзистентна примена на Законот за јавните набавки“ – 25 март, 2010 година;

-Обука „Вовед во Е-Влада“ организирана од Агенција за државни службеници одржана на ден 26.04.2010 година;

-Обука „Државната комисија за жалби по јавни набавки – иден развој“ во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од Р.Хрватска, во просториите на ДКЖЈН, 30.09.2010 г. Скопје;

-Тркалезна маса „Практични случаи и процес на донесување на одлуки“, во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од Р. Германија и Р. Хрватска, 14.10.2010 – (1st Round table), Хотел „Бест Вестерн“, Скопје;

-Обука „Постапка за селекција и вработување на државните службеници“ –16 и 17 ноември, 2010 година;

-Тркалезна маса „Тендерска документација - одржливост на поставените услови и критериум за избор“, во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од Р. Германија, Р. Хрватска и Р. Словенија, 25.11.2010 г. - 2st Round table, Хотел „Александар Палас“, Скопје;

-Учество на обука „Управување со проектен циклус - А“ во времетраење од три месеци, во периодот од април до јуни 2011 година;

-Работилница „Презентација на новиот Закон за концесии и јавно приватно партнерство на Република Македонија – осврт на ЕУ искуствата и практични примери од праксата на Р. Хрватска“ во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од Р.Хрватска 18.05.2011 г. во просториите на Министерството за економија, Скопје;

-Учество на Обука „Вовед во Е - Влада“ одржана на 26 септември 2011 година во Агенција за државни службеници;

-Обука „Европски суд на правдата – случаи за јавни набавки и пракса“ во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од Р.Австрија, Р.Хрватска и Р.Франција (1st On the spot training in 2011), 07.10.2011, Хотел „Холидеј Инн“, Скопје;

-Студиска посета на Виена, Р. Австрија: „Новите европски директиви и имплементација на апектите на е-набавките“, во организација на Проектот за поддршка на ДКЖЈН финансиран од ЕУ, 14-19.11.2011 г. Виена, Р. Австрија; 

-Обука „Идентификација на ризици базирани на почестите прекршувања на прописите за јавни набавки“,во организација на ДКЖЈН -  Проектот за поддршка финансиран од ЕУ одржана на 22.11.2011 г. Хотел „Сити Парк“, Скопје;

-Работилница „Водење, управување и мотивирање на вработените“  (management training programme) во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од В. Британија и Р. Франција, 19-20.12.2011 г. Хотел. „Бест Вестерн“ Скопје;

-Обука со договорните органи и медицинските клиники во Република Македонија: „Етика и добри практики во избегнување прекршување на Законот за јавните набавки и жалби против одлуките на договорниот орган“, во организација на ДКЖЈН - Проектот за поддршка на зајакнување на капацитетите финансиран од ЕУ, 17.01.2012 г. во Простории на Европската Комисија, Скопје;

-Обука со економските оператори и невладините организации во Република Македонија: „Како да се применат мерки за правна заштита според Законот за јавните набавки базирани на неговите најчести прекршувања“ во организација на ДКЖЈН - Проектот за поддршка на зајакнување на капацитетите финансиран од ЕУ, 23.01.2012 г., во Простории на Европската Комисија, Скопје;

-Обука со единиците на локалната самоуправа во Република Македонија, во организација на ДКЖЈН - Проектот за поддршка на зајакнување на капацитетите финансиран од ЕУ, 26.01.2012 г., Просториите на Европската Комисија, Скопје;

-Обука со јавните претпријатија и со училиштата во Република Македонија, во организација на ДКЖЈН - Проектот за поддршка на зајакнување на капацитетите финансиран од ЕУ, 16.02.2012 г., Просториите на Европската Комисија во Скопје;

-Конференција „Гаранција за транспарентност и утврдување на одговорност во трошењето на буџетските ресурси во Македонија“, (презентирање на резултатите од проектот – поддршка на зајакнувањето на капацитетите и промовирање на активностите на ДКЖЈН), Проектот за поддршка на зајакнување на капацитетите финансиран од ЕУ, 01.03.2012 г. Х. „Александар Палас“, Скопје;

-Завршен прв и втор модул на обука за „Внатрешен пазар“ во рамките на проектот „Одржливо учење за ЕУ и систем за обука“, прв модул завршен во Скопје во Центарот за обуки на СЕП и втор модул - студиско патување во Брисел во периодот од 28 мај до 1 јуни 2012 година;

-Стручна работилница „Практични аспекти на процесот на донесување одлуки и изготвување на писмени решенија“ со вработените во ДКЖЈН, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Австрија и Р. Романија, 15.06.2012 г., Х. „Бест Вестерн“, Скопје;

-Правна заштита на финансиските интереси од нерегуларности во трошењето на фондовите од ЕУ според кодифицираното право за јавни набавки по промените воведени во март и април 2012 година - Златни песоци, Бугарија 27.06.2012-01.07.2012 година;

-Стручна работилница „Изработка и стандардизација на писмените одлуки“, со вработените во ДКЖЈН, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р.Австрија и Р.Словенија, 26.10.2012 г., Х. „Холидеј Ин“, Скопје;  

-Семинар „Имплементација на ЕУ законодавството во областа на правната заштита во јавните набавки“ во организација на Твининг проектот на БЈН и Германската амбасада, 15-16.11.2012 г., Управна зграда на Царинска управа на Република Македонија, Скопје;

-Стручна работилница „Правна заштита и пракса за концесии и Јавно приватно партнерство“, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Словенија и Р. Франција, 17.12.2012 г., Х. „Холидеј Ин“, Скопје;   

-Стручна работилница за правни предизвици за ДКЖЈН: „Утврдување на способност на економските оператори“, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Хрватска и В. Британија, 16-17.05.2013 г., Х. „Бест Вестерн“, Скопје;  

-Стручна работилница за правни предизвици за ДКЖЈН: „Критериуми за доделување на договор и процес на евалуација на понудите“, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Хрватска и В. Британија, 07-08.10.2013 г., Х. „Холидеј Ин“, Скопје;

-Стручна работилница за правни предизвици за ДКЖЈН: „Избор на постапка, повлекување на понуди, практични аспекти на набавката, формални услови за правна заштита“, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Хрватска и В. Британија, 12.12.2013 г., Х. „Холидеј Ин“, Скопје;

-Учество на работилница за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија – ревизија 2014, одржана од 04 – 06 декември 2013 година, во хотел Дрим – Струга;

-Обука „Основи на Европска унија“ одржана на 19 и 20 декември 2013 година во Дом на АРМ;           

-Стручна работилница за правни предизвици за ДКЖЈН: „Избор на постапка, повлекување на понуди, практични аспекти на набавката, формални услови за правна заштита“, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Хрватска и В. Британија, 12.12.2013 г., Х. Холидеј Ин, Скопје;

-Тркалезна маса: „Најновите измени на Законот за јавните набавки кои се однесуваат на правната заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки“, Прва сесија, во организација на ДКЖЈН, наменета за економски оператори, 25.03.2014 г., Х. „Сити парк“, Скопје;

-Тркалезна маса: „Најновите измени на Законот за јавните набавки кои се однесуваат на правната заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки“, Втора сесија, во организација на ДКЖЈН, наменета за договорните органи, 10.04.2014 г., Х. Сити парк, Скопје;

-Работилница: „Новите директиви на ЕУ“, во организација на SIGMA/OECD 16 и 17.06.2014 г., Х. „Холидеј Ин“, Скопје;

-Предавач на регионална конференција: „Прогресивно и ефикасно отворање на пазарот за јавни набавки на земјите – потписнички на ЦЕФТА - договорот“, одржана на 17.02.2015 година во х. Холидеј Ин Скопје;

-Учество на регионална конференција: „Заштита на правата во постапките за јавни набавки“ одржана во х. Москва, Белград од 03-05.12.2015 година;

-Работилница организирана од СИГМА за Државната комисија за жалби по јавни набавки на тема: „Критериуми за доделување на договорот различни од најниската цена“, одржана на 29-30.11.2016 година во х. „Александар Палас“ Скопје.

-Завршен курс и положен испит за Интерен аудитор на системи за менаџмент со квалитет според ISO 9001:2015 на 20.07.2018 година.

 

 

ДОСЕГАШНО АКТИВНО УЧЕСТВО ВО КОМИСИИ И ОБУКИ

- Член на комисија за јавни набавки;

- Член на комисија за попис;

- Член на комисија за вработување и селекција на административни службеници;

- Член во работна група за усвојување на Национална програма за усвојување на правото на Европската унија;

- Учество во Поткомитет за Внатрешен пазар;

- Организатор на конференции за јавни набавки;

- Обучувач за правна заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки, концесии и ЈПП.

 

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

- Англиски јазик Аптис тест - Положен, ниво C и B2

 

РАБОТА СО КОМПЈУТЕРИ

-Microsoft Office:(Word, Excel and PowerPoint, Outlook)

 

ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ

Читање на книги, пешачење, планинарење, спорт, уметност и култура.