Професиoнална биографија

Име и презиме Томо Томовски

Дата и место на раѓање 24.10.1973 година во Скопје

Образование:

- 2009 година Сертификат од Мотива-Скопје за успешен завршен семинар за Комуникациски вештини и тимска работа

- 2007 година Положен правосуден испит

- 1999 година Национален Сертификат и Меѓународен Сертификат  за работа со хартии од вредност/ International Securities Market Qualifications (ISMQ), издаден од Securities Institute одЛондон

- 1992-1996 година Дипломиран правник, Правен факултет-Скопје Универзитет Свети Кирил и Методиј

Познавање странски јазици

- Активно познавање на англиски јазик

- (Положен CEPA English - тест во  1998 година во организација на World Learning при Светска Банка и положен највисок степен за англиски јазик во St.George School во Скопје)

Познавањенаработасокомпјутери

MS  Windows-Office 98/2000/xp  (Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer)

Работно искуство

- февр. 2004- март 2011 год. Самостоен советник/советник во Сектор за општи и нормативни работи во Стручна Служба на Комисијата за хартии од вредност

- септ. 2000-февр.2004 год. Директор на Стручна Служба на Комисијата за хартии од вредност

- јули 1999- септ. 2000 год. Раководител на стручна служба на Комисијата за хартии од вредност

- поч. 1998-јули1999 год. Стручен соработник во секторот за контрола на пазарот на капитал во стручната служба на Комисијата  за хартии од вредност

Професионални ангажмани

- 2008 -до март 2011 год. Претседател на Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за хартии од вредност на РМ

- април 2000-ноем. 2003 год.  Претседател на Комисијата за  јавни набавки во Комисијата за хартии од вредност на РМ

- мај 2000-декем. 2002 год. Активно ангажиран  во посебна комисија и член во Советот за  денационализација во Република Македонија

- 2001 и 2002 год. Учество со презентации на семинари организирани  во соработка со американската правна асоцијација ABA SIILI  наменети за правниците во РМ, судиите, адвокатите, новинарите итн.

Учество при подготовка на предлози и текстови за донесување на:

  • Закон  за хартии од вредност 2000
  • Подзаконски акти кои произлегуваат од ЗХВ
  • Закон за инвестициони фондови 2000
  • Подзаконски акти кои произлегуваат од ЗИФ
  • Подзаконски акти од Законот за преземање на акционерски друштва 2002
  • Подзаконски акти од Законот за девизно работење 2001/2002
  • Закон за трговски друштва 2002
  • Закон за издавање на државни обврзници за денационализација
  • Измени и дополнувања на Законот за хартии од вредност и Законот за преземање на акционерски друштва-2010-2011 година

Учество на повеќе семинари  и обуки во земјата и во странство

Објавено повеќе текстови во стручното списание “Капитал пари и инвестиции”,  “Деловно право”, “Правник”  и Билтен на Министерството за финансии на Република Македонија.