Професионална биографија

Име и презиме Кирил Каранфилов

Дата и место на раѓање 22.09.1982 година во Скопје

Образование:

 • 2001- 2006

Дипломиран правник

Финансово право

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Правен факултет “Јустинијан I” Скопје

www.pf.ukim.edu.mk

Дипломски студии VII/1

 

 • 2010

Положен правосуден испит

Граѓанско, кривично, уставно, трговско, трудово

Министерство за правда на Република Македонија

www.justice.gov.mk

Високо ниво на едукација и пракса во областа на правото

 

 • Април  2011

Тренер во областа на јавните набавки

Сите аспекти во областа на јавните набавки

Организирано од страна на Меѓународен тренинг центар – Меѓународна организација на трудот (International Training Centre – International Labour Organisation ITCILO) во соработка со Европска комисија во рамки на проектот  IPA Multi- Beneficiary Project “Обука за јавни набавки во регионот на Западен Балкан и Турција” во Торино, Италија

 

 • Октомври 2011-Октомври 2012

Магистерски науки во областа на управување со јавните набавки за одржлив развој - Master of Science in Public Procurement for sustainable development 

Менаџмент, Правни науки, Економија во јавните набавки

International Training Centre of International Labour Organization ITC ILO – University of Turin, Italy

http://itcilo.org/en

 Прв степен на магистерски науки во областа на управување со јавните набавки за одржлив развој издадена од Универзитет во Торино, Италија 

First Level Master in Public Procurement Management for Sustainable Development by the University of Turin.

 

 • Октомври 2017- Јули 2018

Меѓународни постдипломски студии во управување со јавни набавки

Менаџмент, Правни науки, Економија во јавните набавки

Европска банка за обнова и развој (ЕБРД) и Правен факултет Белград

Магистерски науки во областа на управување со јавните набавки

 

Познавање странски јазици

 • Англиски јазикнапредно ниво
 • Германски јазик основно ниво
 • Италијански јазикосновно ниво

 

Познавање на работа со компјутери

Microsoft Office - Word, Excel,Power Point

Open Office

 

Работно искуство

 • 2017 - 2018

Советник за унапредување на системот за Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН)

Министерство за финансии

Биро за јавни набавки

 

 • 2014 – 2017

Советник за подготовка на нацрт-решенија

Совет за јавни набавки

 

 • 2006 – 2014

Помлад соработник

Министерство за финансии

Биро за јавни набавки

Сектор за нормативна дејнсот, обуки и меѓународни односи

 

Технички вештини и способности

 •  е-набавки
 • тренинзи, семинари и работилници во областа на јавните набавки
 • имплементација на закони, директиви и регулативи
 • изработка на тендерски документации.

 

Дополнителни информации

 • Сертифициран за завршена обука за менаџирање на тренинзи;
 • Учество на бројни семинари, работилници, конференции во областа на јавните набавки во земјава и во странство, како и предавања за добри меѓународни практики организирани од меѓународни финансиски институции EBRD, World bank;
 • Учество во превод и стручно читање на FIDIC договорите;
 • Учество во комисии за надзор на договори за концесии и јавно-приватно партнерство;
 • Член на работна група за Поглавје 5. Јавни набавки во процесот на усогласување со aquis на ЕУ;
 • Учество во изработка на физибилити студии за јавно-приватно партнерство;
 • Изработка на бројни прирачници и водичи за јавни набавки како за договорни органи и економски оператори;
 • Трудови за одржливи јавни набавки и иновации во областа на јавните набавки