Професиoнална биографија

Име и презиме:                                     Сања Минкова Шетловска

Дата на раѓање:                                    18.09.1987

Место на раѓање:                                   Скопје, Македонија

Брачна состојба:                                    Мажена, 1 дете

 

ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ:

Април, 2014 година Магистер по деловно право, Мастер студии на Универзитет "Св.Кирил и Методиј" – Правен факултет " Јустинијан Први " -  Скопје, насока Деловно право, отсек Трговско право

2006/2009 Дипломиран правник на Универзитет  "Св. Кирил и Методиј" – Правен факултет " Јустинијан Први " -  Скопје

2002/2006 ДСУ Гимназија "Јосип Броз Тито"

 

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ:

2008/2010  Диплома за завршен четврти степен по Италјански јазик – Центар за странски јазици и компјутерски вештини "Херц"

1998/2005 Диплома за завршен курс по англиски  јазик – Работнички Универзитет "Коцо Рацин" – Скопјe

Ноември 2014 – Положен испит за државни службеници и положен тест за интегритет

 

РАБОТНО ИСКУСТВО:

Јули, 2015 година во тек – Генерален секретар во Државна комисија за жалби по јавни набавки

Август, 2014 година – Aвгуст 2017 година Одбор на Директори на Тутунски комбинат Прилеп (Извршен член)

Јануари, 2013 година – Јануари, 2017 година  -  Претседател на Управен Одбор во Јавно Претпријатие за државни патишта

Декември, 2014 - Јуни, 2015 година - Влада на Република Македонија - Канцеларија на Претседател на Влада на Република Македонија на позиција државен советник за правни прашања

Декември, 2010 – Декември, 2014 година -  Влада на Република Македонија - Канцеларија на Претседател на Влада на Република Македонија на позиција соработник за правни прашања

Октомври, 2010 – Ноември, 2010 година - Волонтер во Влада на Република Македонија - Канцеларија на Претседател на Влада на Република Македонија.

 

ЈАЗИЦИ:

Англиски – течно, говорен и пишуван

Италијански – делумно, говорен и пишуван

 

ПОСЕТЕНИ ОБУКИ:

1.Учество на работилница за унапредување на меѓуинституционалната соработка во спречувањето и борбата против корупцијата организирана од Државната комисија за спречување корупција - 24.02.2016

2.Работилница за правни спорови за Државната комисија за жалби по јавни набавки и Бирото за јавни набавки организирана од СИГМА на тема Технички спецификации (Здружена иницијатива на ОЕЦД и ЕУ за поддршка и подобрување на владеењето и менаџментот) – 21.03.2016

3.Регионална Конференција за телата за правна заштита на земјите од ИПА регионот во соработка со СИГМА, Охрид, 09-10.06.2016 година

 

КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ:

Microsoft office пакет:Excel, Word , Power Point, Internet.