Професиoнална биографија

Име и презиме:

МИШО (Јован) ВАСИЛЕВСКИ

Датум на раѓање:

13.07.1965 г. во Скопје,

Брачна состојба:

- Женет, 2 деца;

Занимање:

- Дипломиран правник/правосудна насока;

Адреса на живеење:

- Ул. „Коста Кирков” 3/1-9 – Скопје;

Државјанство:

- Република Македонија;

Средно училиште:

- Економско училиште „Арсениј Јовков”- Скопје (1984);

Високо образование:

- Правен факултет - Скопје (1993);

Специјализации:

- Правосуден испит (19.06.2002);

- Магистерски студии: Магистер на правни науки од областа на административното право и јавната администрација (Мaster of law LL.M) - (09.06.2014)

Странски јазици:

- Англиски;

Компјутери:

- MS Office апликации: (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);

Посетени обуки:

- Семинар: „Управување со обуката“ Скопје, „Евро Балкан 24-26.4.2001 г.;

- Студиска посета: „Информациските системи во јавната администрација и Централен регистар на државни службеници на Р. Бугарија“, Софија, 15-17.5.2001 г.;

- Студиска посета во Република Франција: „Управување со човечките ресурси и обука на државните службеници”, Париз, 02-06.07.2001 г.;

- Работилница на тема: „Стратешко планирање”, Скопје, 15.-19.10.2001 г.;

- Семинар на CEI во Република Чешка на тема: „Стратегија за развој на човечки ресурси (Human resources development strategy)“ Прага, 11-15.11.2001 г.;

- Семинар во организација на АДС на тема: „Селекција на државни службеници по пат на интервју“, Охрид, 23-25.11.2001 г.;

- I Симпозиум во организација на АДС на тема: „Развој и раководење со човечките ресурси во државната администрација” Охрид, 27-30.11.2001 г.

- Работилница на тема: „Стратешко планирање” во соработка со ДФИД Британска Амбасада Проект за РЈА, Охрид, 7, 8 и 9.02.2002 г.;

- Работилница на тема: „Функционална анализа” во соработка со ДФИД Британска Амбасада Проект за РЈА Охрид, 9, 10 и 11.05.2002 г.;

- Семинар на тема: „Ефикасноста на јавната администрација и основните човекови права“ во организација на Советот на Европа, Трст Италија, 27-31.05.2002 г.;

- Работилница на тема: „Системи на оценување на државни службеници“ во организација на ЕВРО-БАЛКАН, Охрид,12-13.7.2002 г.;

- Семинар на тема „Реформа на јавната адмнистрација во Европа” Трст Р. Италија 24-28.11.2003 г.;

- Обука: „Менаџмент со човечки ресурси - Оцена на работни места”, 29.09.2003-03-03.10.2003, Скопје;

- Обука: „Систем на јавна администрација и државна служба во РМ“,14-16.11.2003г. Скопје;

- Обука на тема: „Видови процедури за аплицирање и пишување Предлог проекти“, Скопје АДС 02-07.02.2004г.;

- Обука: „Законот за ЈН и неговата имплементација во праксата“, 18.05.2004 г.,Скопје;

- Обука: „Управување со Меридио Систем за управување со документи“ 13.01.2004;

- Обука: „Оценување на државните службеници“, 09.07.2004 и 23.12.2004;

- Обука на обучувачи: „Јавните набавки и антикорупциските правила“ 11.11.2004-17.11.2004, Х. „ЈУГО“ Гевгелија;

- Обука: „Успешните тимови и нивните лидери“ 08-10.12.2004;

- „Успешни тимови и нивните лидери“ - 22.01.2005 година Агенцијата за државни службеници;

- „Лични асистенти“ 18.03.2005 година - Агенцијата за државни службеници;

- „Обука за подготовка на националната програма за усвојување на правото на Европската унија„ 11-12.04.2005 - Клуб на пратеници Скопје;

- „Управување со вработените“ 20-22.10.2005 година Маврово;

- „Управување со вработените - продолжение“ 10-12.12.2005 година Маврово;

- Семинар „Информатичка безбедност на класифицирани информации“ во организација на Дирекцијата за безбедност на класифицираните информации - 11.12.2006 година, Клуб на пратеници Скопје;

- Семинар „Индустриска безбедност на класифицирани информации“ во организација на Дирекцијата за безбедност на класифицираните информации - 21.11.2006 година, Клуб на пратеници;

- Семинар „Административна безбедност на класифицирани информации“ во организација на Дирекцијата за безбедност на класифицираните информации - 27.11.2006 година, Клуб на пратеници;

- Советување со овластените лица за примена на прописите од областа на класифицираните информации, во организација на Дирекцијата за безбедност на класифицираните информации – 31.05.2006 година, Клуб на пратеници Скопје;

- Работилница „Право на приватност при користење на информатичка технологија“ во организација на Дирекцијата за заштита на личните податоци - 21-03.2006 - Клуб на пратеници Скопје;

- Обука за „Финансиски менаџмент и контрола“ - 27.06.2007 година, Клуб на пратеници Скопје, во организација на Министерството за финансии и Твиниинг проектот „Зајакнување на ЈВФК на Р. Холандија.

- Семинар „Административна безбедност на безбедност на класифицирани информац“ во организациаја на Дирекцијата за безбедност на класифицираните информации - 10.10.2007 година, Клуб на пратеници Скопје;

- Семинар „Информациска безбедност на класифицирани информации“ во организациаја на Дирекцијата за безбедност на класифицираните информации - 20.11.2007 година, Клуб на пратеници;

- Семинар „Индустриска безбедност на класифицирани информации“ во организациаја на Дирекцијата за безбедност на класифицираните информации - 21.12.2007 година, Клуб на пратеници;

- Работилница за „Јавни набавки“, во Организацина на Регионалната школа за јавна администрација (ReSPA) – од 19.11 до 23.11.2007 година во Торино, Република Италија;

- Работилница за „Усогласување на процесот на стратешките планови (2008-2010) со Буџетот на РМ“ во организација на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија и ГОФРЕ проекот за Градење на административни капацитети на јавната администарција - 13 до 15.12.2007 година, Струмица;

Обуки реализирани за време на I мандат како Член/Зам. Претседател на ДКЖЈН 2008-2013 г.:

- Обука „Спроведување на постапки за набавка преку ЕСЈН“, во организација на МВР/БЈН/USAID, 11-12.03.2009 г. Пониква, Кочани;

- Семинар „Јавни набавки и правни лекови на ЕУ за јавните набавки – најнов развој, со осврт на правните лекови во хрватското законодавство, институцинална и правна рамка и пракса, во организација на SIGMA/OECD – 01.04.2009 година, Скопје;

- Конференција на тема „Правна заштита во постапките за јавните набавки“ финансирана од страна на SIGMA/OECD, организирана од Државната комисија за контрола на постапките за јавни набавки на Р. Хрватска, 28-29.05.2009 г. Дубровник, Р. Хрватска;

- Обука „Подготовка на стратешки план на Државната комисија за жалби по јавни набавки на Република Македонија и разгледување конкретни предмети по јавни набавки“ во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународен експерт од Р. Хрватска, во просториите на Државната комисија, 07-08.07.2009 г. Скопје;

- Стручна работилница „Тендерска документација и утврдување на способност на понудувачите“ во организација на SIGMA/OECD со експерти од Р. Хрватска, 08.10.2009 г. во просториите на ДКЖЈН, Скопје;

- Стручна работилница „Критериуми за доделување на договор за јавна набавка“ во организација на SIGMA/OECD со експерт од Р. Хрварска, 16-17.11.2009 г. во просториите на ДКЖЈН, Скопје;

- Стручна работилница „Правна заштита во постапките за јавни набавки - перспективен развој“ во организација на SIGMA/OECD со учество на домашни и меѓународни експерти, 12.02.2010 година, во Хотел „Александар Палас, Скопје;

- Обука „Државната комисија за жалби по јавни набавки – иден развој“ во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од Р. Хрватска, во просториите на ДКЖЈН, 30.09.2010 г. Скопје;

- Тркалезна маса „Практични случаи и процес на донесување на одлуки“, во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од Р. Германија и Р. Хрватска, 14.10.2010 – (1st Round table), Хотел „Best Western“, Скопје;

- Обука „Запознавање со новото софтверско решение–практични примери на систем на управување со предмети-Презентација и обука“, 28-29.10.2010 г. во просториите на ДКЖЈН, Скопје;

- Студиска посета во Љубљана, на Р. Словенија, со цел запознавање со системот за јавни набавки на Р.Словенија, во организација на SIGMA/OECD, 10–12.11.2010 г;

- Тркалезна маса „Тендерска документација-одржливост на поставените услови и критериум за избор“, во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од Р. Германија, Р. Хрватска и Р. Словенија, 25.11.2010 - 2st Round table, Хотел „Аlexander Palace“, Скопје;

- Работилница „Презентација на новиот закон за концесии и јавно приватно пратнерство на Република Македонија – осврт на ЕУ искуствата и практични примери од праксата на Р. Хрватска“ во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од Р. Хрватска и претставници на МЕ, БЈН и ДКЖЈН, 18.05.2011 г. во просториите на Министерството за економија, Скопје;

- Семинар „Последните новини во законската рамка за јавни набавки во Р. Бугарија превземени од европските директиви“ во организација на Национален институт за јавни набавки на Р. Бугарија, 15, 16 и 17.09.2011, Х. „HELIOS SPA” – GOLDEN SANDS, (Златни песоци), Р. Бугарија;

- Обика „Европски суд на правдата – случаи за јавни набавки и пракса“ во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од Р. Аустрја, Р. Хрватска и Р. Франција (1st On the spot training in 2011), 07.10.2011, H. Holiday Inn, Скопје;

- Конференција „Систем за јавни набавки – Преглед и идни насоки“, во организација на SIGMA/OECD со учество на домашни и меѓународни експерти од Р. Аустрија, Р. Финска, Р. Романија и В. Британија, 27.10.2013 г. Скопки саем, Скопје;

- Студиска посета на Виена, Р. Авструја: „Новите европски директиви и имплементација на апектите на е-набавките“, во организација на Проектот за поддршка на ДКЖЈН финасиран од ЕУ, 14-19.11.2011 г. Виена, Р. Австрија;

- Обука „Идентификација на ризици базирани на почестите прекршувања на прописите за јавни набавки“, заедно со БЈН во организација на ДКЖЈН-Проектот за поддршка финасиран од ЕУ,

- 22.11.2011 г. Хотел „City Park“, Скопје;

- Работилница „Водење, управување и мотивирање на вработените (management training programme)“ во организација на SIGMA/OECD со учество на меѓународни експерти од В. Британија и Р. Франција, 19-20.12.2011 г. Х. „Best Vestern“ Скопје;

- Обука со вработените во ДКЖЈН и експертот од Р. Бугарија, менаџер на проектот за поддршка финасиран од ЕУ, 12.01.2012 г. во просториите на ДКЖЈН, Скопје;

- Обука со договорните органи од министерствата и медицинските клиники во Република Македонија: „Етика и добри практики во избегнување прекршување на Законот за јавните набавки и жалби против одлуките на договорниот орган“, во организација на ДКЖЈН -Проектот за поддршка на зајакнување на капацитетите финасиран од ЕУ, 17.01.2012 г. во Простории на ЕК, Скопје;

- Обука со економските оператори невладините организации во Република Македонија: „Како да се применат мерки за правна заштита според Законот за јавните набавки базирани на неговите најчести прекршувања“ во организација на ДКЖЈН-Проектот за поддршка на зајакнување на капацитетите финасиран од ЕУ, 23.01.2012 г., во Простории на ЕК, Скопје;

- Обука со единиците на локалната самоуправа во Република Македонија, во организација на ДКЖЈН-Проектот за поддршка на зајакнување на капацитетите финасиран од ЕУ, 26.01.2012 г., Простирии на ЕК, Скопје;

- Стручна работилница „Споделување на искуствата со БЈН од Студиската посета на Виена, Р. Австрија и работна дискусија за имплементација на изменетиот Закон за јавните набавки“ во организација на ДКЖЈН -Проектот за поддршка на зајакнување на капацитетите финасиран од ЕУ, 27.01.2012 г., Х. „Сити Парк“, Скопје;

- Обука со јавните претпријатија и со училиштата во Република Македонија, во организација на ДКЖЈН - Проектот за поддршка на зајакнување на капацитетите финасиран од ЕУ, 16.02.2012 г., Простирии на Европската Комисија во Скопје;

- Обука на вработените во ДКЖЈН заедно со експертот од Р. Бугарија, менаџер на Проектот за поддршка финасиран од ЕУ, 23.02.2012 г. Скопје;

- Конференција „Гаранција за транспарентност и утврдување на одговорност во трошењето на буџетските ресурси во Македонија“, (презентирање на резултатите од проектот – поддршка на зајакнувањето на капацитетите и промовирање на активностите на ДКЖЈН), во организација на ДКЖЈН -Проектот за поддршка на зајакнување на капацитетите финасиран од ЕУ, 01.03.2012 г. Х. „Александар Палас“, Скопје:

- Обука за финкционери, во организација на Министерство за информатичко опшество и администарција и Британската Амбасада, 11-13.03.2012 г. Х. Маврово, Маврово;

- Стручна работилница „Практични аспекти на процесот на донесување одлуки и изготвување на писмени решенија“ со вработените во ДКЖЈН, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Аустрија и Р. Романија, 15.06.2012 г., Х. Бест Вестерн, Скопје;

- Студиска посета на Берлин, Р. Германија во рамките на Твиниг проектот на БЈН за поодршка на системот за јавни набавки на Република Македонија, 20-25.05.2012 г. Берлин, С.Р. Германија;

- Семинар „Правна заштита на финансиските интереси од нерегуларности во трошењето на фондовите од ЕУ според кодифицираното право за јавни набавки по промените воведени во март и април 2012 година“, во организаиција на Национален институт за јавни набавки, заедно со Центарот за професионална обука и ориентација на Р. Бугарија, 27, 28, 29 и 30.06.2012 г. – Хотел „Хелиос Спа и одморалиште“, Златни песоци, Варна, Р. Бугарија;

- Стручна работилница за изработка на „Националната стратегија за јавни набавки“ во организаиција на Бирото за јавни набавки, со учество на домашни и меѓународи експерти од Р. Германија, 18.09.2012 г., Ценатар за обука на Секретаријатот за европски прашања, Скопје;

- Стручна работилница „Изработка и стандардизација на писмените одлуки“, со вработените во ДКЖЈН, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Аустрија и Р. Словенија, 26.10.2012 г., Х. Холидеј Ин, Скопје;

- Семинар „Имплементација на ЕУ законодавството во областа на правната заштита во јавните набавки“ во организација на Твининг проектот на БЈН и Геманската амбасада, 15-16.11.2012 г., Управна зграда на Царинска управа на Република Македонија, Скопје;

- Стручна работилница „Правна заштита и пракса за концесии и Јавно приватно партнерство“, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Словенија и Р. Франција, 17.12.2012 г., Х. Холидеј Ин, Скопје;

- Стручна работилница за правни предизвици за ДКЖЈН Прва сесија: „Утврдување на способност на економските оператори“, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Хрватска и В. Британија, 16-17.05.2013 г., Х. Бест Вестерн, Скопје;

- Стручна работилница за правни предизвици за ДКЖЈН Втора сесија: „Критериуми за доделување на договор и процес на евалуација на понудите“, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Хрватска и В. Британија, 07-08.10.2013 г., Х. Холидеј Ин, Скопје;

 

Обуки реализирани за време на II мандат како Член/Зам. претседател на ДКЖЈН 2013-2018 г.:

- Стручна работилница за правни предизвици за ДКЖЈН Четврта сесија: „Избор на постапка, повлекување на понуди, практични аспекти на набавката, формални услови за правна заштита“, во организација на SIGMA/OECD, со учество на меѓународни експерти од Р. Хрватска и В. Британија, 12.12.2013 г., Х. Холидеј Ин, Скопје;

- Тркалезна маса: „Најновите измени на Законот за јавните набавки кои се однесуваат на правната заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки“, Прва сесија, во организација на ДКЖЈН, наменета за економски оператори, 25.03.2014 г., Х. Сити парк, Скопје;

- Тркалезна маса: „Најновите измени на Законот за јавните набавки кои се однесуваат на правната заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки“, Втора сесија, во организација на ДКЖЈН, наменета за договорните органи, 10.04.2014 г., Х. Сити парк, Скопје;

- Работилница: „Основите на правната и институционална рамка во сиситемот за јавни набавки“, во организација на Владата на Република Македонија, Бирото за јавни набавки и Советот за јавни набавки наменет за стручните лица запишани во Регистарот на стручни лица, 09.06.2014 г., во Дебатна сала на Владата на РМ., Скопје;

- Работилница: „Новите директиви на ЕУ“, во организација на SIGMA/OECD наменета за вработените во БЈН и ДКЖЈН, 16 и 17.06.2014 г., Х. Холидеј Ин, Скопје;

- Работилница: „Постапки каде се дозволени преговори и исклучоци за интерни набавки“, во организација на SIGMA/OECD наменета за вработените во БЈН и ДКЖЈН, 03 и 04.11.2014 г., Х. Холидеј Ин, Скопје;

- Работилница: „Сектроски договори, рамковни спогодби и Правнилекови за ништовност на договорот“, во организација на SIGMA/OECD наменета за вработените во БЈН и ДКЖЈН, 11 и 12.12.2014 г., Х. Турист-Бест Вестерн, Скопје;

- Работилница: „Концесии и Измени во договорите“, во организација на SIGMA/OECD наменета за вработените во БЈН и ДКЖЈН, 18.03.2015 г., Х. Солун, Скопје;

- Tркалезна маса: „Измени на Законот за јавните набавки кои се однесуваат на правната заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки“, во организација на ДКЖЈН намената за економските оператори, 28 април 2015 година, Хотел „Сити Парк“ Скопје;

- Tркалезна маса: „Правна за штита во постапките за доделување на договори за јавни набавки“, во организација на ДКЖЈН намената за договорни органи, 1 јуни 2015 година, Хотел „Сити Парк“ Скопје;

- Семинар: Јавни набавки „Правна за штита во постапките за доделување на договори за јавни набавки“, во својство на обучувач, во организација на „БКС ГЛОБАЛ“ намената за договорни органи, 18-20 септември 2015 година, Хотел „Мурите“ Банско, Р. Бугарија;

- Семинар: Јавни набавки „Правна за штита во постапките за доделување на договори за јавни набавки“, во својство на обучувач, во организација на „БКС ГЛОБАЛ“ намената за договорни органи, 13-15 ноември 2015 година, Хотел „АСПЕРА“ Банско, Р. Бугарија;

- Работилница за правни спорови наменета заДржавната комисија и Бирото за јавни набавки, Осма сесија: „Технички спецификации“, 21 март 2016 година, Хотел Солун, Скопје;

- Tркалезна маса во организација на Државната комисија: „Повреди кои што ги прават економските оператори при учество во постапките за доделување на договори за јавни набавки“, 27 мај 2016 година, Хотел „Сити Парк“ Скопје;

- Регионална конференција за телата за правана заштита кај јавните набавки во земјите опфатени со процесот на проширување на ЕУ во организација на Државната комисија за жалби по јавни набавки на Република Македонија и SIGMA/OECD, 09-10 јуни 2016 година, Хотел „Инекс Горица“ Охрид;

- Обука: „Неправилности поврзани со барањата за добивање на согласности и изготвување на тендерска документација, како и Правна заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки “, во својство на обучувач, во организација на „БИЗКО“ Скопје, 24-26.06 јуни 2016 година, Хотел „ПАЛИСАД“ Златибор, Р. Србија;

Сегашно вработување:

- Државната комисија за жалби по јавни набавки на Република Македонија од 21.11.2013 година, Член/Заменик претседател;

Поранешни вработувања:

- Државната комисија за жалби по јавни набавки на Република македонија од 04.11.2008 – 04.11.2013 година, Член и заменик - претседател;

- Агенција за државни службеници (преименувана во Агенција за администарција), Раководител на Сектор од 01.01.2001 – 03.11.2008 година;

- Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, Советник на директорот, од 07.02.2000 – 31.12.2000 година;

- Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, Началник на Одделението за општи и заеднички работи од 13.06.1999 – 06.02.2000 година;

- Рудници и железарница „СКОПЈЕ“ - Скопје, Референт во Сектор за кадрови, правни и општи работи; Самостоен референт за работни спорови во Секторот за кадрови, правни и општи работи од 21.09.1986 до 01.02.1996 година.