Професиoнална биографија

СУЗАНА РАВАНОСКА

 Лични податоци:

Родена на 22 ноември, 1956 година во Скопје, мажена.

Образование:

1981 година Универзитет „Кирил и Методиј“ – Правен Факултет.

1990 година Правосуден испит

Работно Искуство

04.11.2008 година

Член на Државната комисија за жалби по јавни набавки

2005 – 03.11.2008 година

ЈП „Водовод и канализација“ - Скопје.

- Референт за застапување и норматива во секторот за правни, кадровски и општи работи

Вработена во ЈП „Македонски Шуми“ - Скопје

- Самостоен референт за застапување и норматива во секторот за правни и кадровски работи

- Помошник Директор за правни, кадровски и општи работи

Адвокат

Вработена во Трговско друштво Макотекс – Скопје

- Самостоен референт во сектор за правни работи

- Шеф на сектор за правни работи

- Шеф на службата за договори, спорови и регистрации

- Раководител во секторот за управување и менаџмент во деловница за правни работи