Професиoнална биографија


МАЈА МАЛАХОВА

 Лични податоци:

родена на 24.05.1965 год. во Скопје

Образование:

1983 / 1987

Универзитет Св.Кирил и Методиј - Правен факултет

1990

Правосуден испит

1993 / 1994

Магистарски студии на Св.Кирил и Методиј – Правен факултет Јустинијан Први - Скопје, Кривично право

2013 / 2014

Магистарски студии на Св.Кирил и Методиј – Правен факултет Јустинијан Први – Скопје , Административно право и јавна администрација

Работно искуство:

1987 / 1996

Стручен соработник во Окружниот стопански суд во Скопје

1996 / 2003

Судија при Основниот суд Скопје 2 Скопје

2004 / 2008

Адвокат

2009 / 2013

Претсетадел на Државна комисија за жалби по јавни набавки

2013 / до денес

Повторен избор за Претседател на Државна комисија за жалби по јавни набавки

Обуки:

Семинари организирани во Р.Македонија и странство, работни групи и советувања организирани од “Здружението на судии на РМ”, “Македонско здружение за стечај”, “Здружение на правници од стопанството на РМ”, IDLI, World Bank, EBRD.

Семинари организирани во Р.Македонија и странство за јавни набавки, концесии и јавно приватно партнерство

 Членство и професионален ангажман:

Член на тимот едукатори од “Здружението на судии на РМ” од 1997 год. во областа на стечајот

Член на едукатори од “Здружението на правници од стопанство на РМ” од 1997 год. во областа на стечајот

Член на проектот за “Стечајна администрација” под раководство на г. Роберт Гурли од Ворлд Банк од 1997 - 1999 год.

Член на тимот едукатори на “Здружението на стечајни управници” од 1998 год.

Учесник на конгресот на “Американскиот Институт за стечај” во САД, Аризона 1998 год.

Член на Интернатионал Ассоциатион од Њомен Јудгес, Њасхингтон, 1999

Ко-основач и заменик претседател на “Македонското здружение за стечај” од 1999 год.

Член на тимот основан од Министерството за Правда на Р.Македонија, за изготвување на “Измените на Законот за Стечај” 1999 год.

Член на тимот експерти од Р.Македонија, повикан на Конгресот за “Стечајни системи за земјите од Централна и Југоисточна Европа” во организација на ЕБРД и Њорлд Банк, во Братислава, Словачка 2000 год.

Организатор и презентер на “Конференцијата за Стечај на земјите од Централна и Источна Европа” во организација на “Македонското Здружение за Стечај”, во Охрид 2000 год.

Учесник на конференцијата организирана од ОЕЦД Истанбул 2002 год.

Член на тимот, основан од Министерството за Правда на Р.Македонија за изготвување на подзаконски акти:

- правилник и програма за полагање на испит за стекнување звање - стечаен управник

- правилник за наградување на стечајни управници

Член на комисија при Министерство за Правда за полагање на испит за стекнување звање - стечаен управник од 2001 год.

Член на експертскиот тим за изготвување на Закон за измени и дополнување на Законот за Стечај, 2002 год.

Член на експертскиот тим за изготвување на нов Закон за Трговски Друштва при Министерството за Економија, 2002 год.

Учесник на конференција за јавни набавки во Дубровник, мај 2009 год.

Учесник на конференција за јавни набавки во Загреб, декември 2009 год.

Учесник на конференција за јавни набавки во Загреб, октомври 2009 год.

Учесник на конференција за јавни набавки во Рим, февруари 2010 год.

Учесник на конференција за јавни набавки во Словенија, ноември 2010 год.

Учесник на конференција за јавни набавки во Брисел, април 2011 год.

Учесник на конференција за јавни набавки во Варна, јуни 2012 год.

Учесник на конференција за јавни набавки во Скопје, ноември 2012 год.

Учесник на конференција за јавни набавки во Скопје, мај 2013 год.

Учесник на конференција за јавни набавки во Скопје, октомври 2013 год.

Учесник на конференција за јавни набавки во Белград, мај 2014 год.

Учесник на меѓународна конференција за јавни набавки во Албанија, септември 2014 год.

Учесник на Меѓународна Конференција за јавни набавки во организација на Министерството за јавна управа на Република Словенија во Порторож, Словенија, јуни 2016

Учесник и организатор на Регионална конференција за телата за правна заштита од областа на јавните набавки од ИПА регионот во Охрид, јуни 2016

Публикации:

Статии и коментари во стручните списанија, “ПРАВНИК”, “БАНКА РОТА” и “БИЛТЕН” на Министерство за Финансии на РМ, изготвувач на “Етичкиот кодекс на стечајни управници”, иницијатор за измени на ЗЈН.

Јазик: Англиски