Стандарден формулар за барање за продолжување на постапката