Стандарден формулар за ставање на печат со „клаузула за извршност“