ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПКАТА НА ОТВОРАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЗАПИСНИК ЗА ОТВОРАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ