ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ