Закони

- Закон за изменување на законот за јавни набавки 165/2017

- Закон за Дополнување на Законот за јавните набавки 120/2016

Закон за Изменување на Законот за јавните набавки број 27/2016

Закон за јавните набавки (пречистен текст – работна верзија, јуни, 2015 година)

Измени на Законот за јавните набавки 78/15

Пречистен текст на Законот за јавните набавки 27/15

Закон за јавни набавки - (Пречистен текст) број 24/2013

Закон за изменување и дополнување на законот за јавни набавки број 15/2013

Закон за изменување и дополнување на законот за јавни набавки број 185/2011

Закон за изменување и дополнување на законот за јавни набавки број 53/2011

Закон за изменување и дополнување на законот за јавни набавки број 97/2010

Закон за изменување и дополнување на законот за јавни набавки број 130/2008

Закон за јавни набавки број 136/2007

Закон за дополнување на Законот за концесии и јавни приватно партнерство бр. 215/2015

Закон за дополнување на законот за концесии и јавно приватно партнерство 104/15

Закон за дополнување на законот за концесии и јавно приватно партнерство 33/15

Закон за изменување и дополнување на законот за концесии и јавно приватно партнерство 144/14

Закон за концесии и јавно приватно партнерство број 6/2012