С О О П Ш Т Е Н И Е

Државната комисија за жалби по јавни набавки на 59-та Седница одржана на ден 20.12.2017 година, постапувајќи во согласност со член 202 став 6 од Законот за јавните набавки, како и во согласност со член 5 од Деловникот за начинот и работа и одлучување на Државната комисија за жалби по јавни набавки, одлучуваше за избор на заменик – прет

С О О П Ш Т Е Н И Е

Државната комисија за жалби по јавни набавки ги известува сите економски оператори, договорни органи и останати заинтересирани странки дека прием на писмена во архивата, започнувајќи од 01.09.2017 година ќе се врши секој работен ден од 08:30 часот до 15:00 часот.

С О О П Ш Т Е Н И Е

Државната комисија за жалби по јавни набавки на 26-та Седница одржана на ден 25.05.2017 година, постапувајќи во согласност со член 202 став 6 од Законот за јавните набавки, како и во согласност со член 5 од Деловникот за начинот и работа и одлучување на Државната комисија за жалби по јавни набавки, одлучуваше за избор на заменик – претседател на Државната комисија.

С О О П Ш Т Е Н И Е

ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ ГИ ИЗВЕСТУВА СИТЕ ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОРИ, ДОГОВОРНИ ОРГАНИ И ОСТАНАТИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНКИ ДЕКА ПРИЕМ НА ПИСМЕНА ВО АРХИВАТА, ЗАПОЧНУВАЈЌИ ОД 01.09.2017 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН ОД 08:30 ЧАСОТ ДО 15:00 ЧАСОТ.

Pages