Почитувани посетители, Добредојдовте на интернет страницата на Државната комисија за жалби по јавни набавки

Искрено се надеваме дека овде ќе ги пронајдете сите информации за спознавање на системот за правна заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки, концесии и јавно приватно партнерство во Република Северна Македонија.

Со цел да се хармонизира системот на јавните набавки во Република Северна Македонија со правниот систем на Европската Унија (acquis communautaire), а сето тоа во насока на приближување на Република Северна Македонија кон Евро – атланските интеграции, основана е Државната комисија за жалби по јавни набавки.

Државната комисија е самостоен државен орган со својство на правно лице кое работењето и одлучувањето ги има уредено со Деловник. Државната комисија е составена од претседател и четири членови - именувани од Собранието на Република Северна Македонија кои функцијата ја извршуваат професионално за период од пет години. Државната комисија има и стручна служба во која вработените имаат статус на административен државен службеник.

Мисија на Државната комисија е да обезбеди брза, oбјективна и ефикасна правна заштита во постапките за доделување договори за јавни набавки, концесии и јавно приватно партнерство. Правната заштита е достапна во сите фази на постапката, од објавата на огласот до доделувањето на договорот за јавна набавка.

Вашите коментари и предлози можeтe да ги праќате по е-пошта на адреса: dkzjn@gs.gov.mk

И З В Е С Т У В А Њ Е

Почитувани посетители, Државната комисија за жалби по јавни набавки Ве известува дека наративниот дел на Предлог – Стратегијата за унапредување на системот на јавните набавки за периодот 2022-2026 година за консултации со јавноста е објавен на следниот линк.  Ве молиме посетете го за коментари и предлози.

С О О П Ш Т Е Н И Е

Државната комисија за жалби по јавни набавки на 23 -та Седница одржана на ден 19.05.2021 година, постапувајќи во согласност со член 132 став 7 од Законот за јавните набавки, како и во согласност со член 5 од Деловникот за начинот и работа и одлучување на Државната комисија за жалби по јавни набавки, одлучуваше за избор на заменик – претседател на Државната комисија.

С О О П Ш Т Е Н И Е

Државната комисија за жалби по јавни набавки, известува дека во наредниот период нема да биде во можност да постапува во пропишаните временски рокови по однос на жалбените предмети, со оглед на фактот дека истата работи во состав од 3 (три) члена, од кои двајца од членовите се позитивни на вирусот Ковид 19.

Воедно, Државната комисија за жалби по јавни набавки, известува дека во согласност со своите надлежности ќе продолжи со својата работа по надминување на настанатата состојба.

Скопје, 25.03.2021 год.

Pages